Nip&Neut

Algemene voorwaarden Nip&Neut

Definities

 1. Nip&Neut: Nip&Neut, gevestigd te Alphen aan den Rijn onder KvK nr. 83587470
 2. Klant: degene met wie Nip&Neut een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Nip&Neut en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten namens Nip&Neut.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Nip&Neut zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een offerte, aanbieding of aankoopovereenkomst dient de klant de wettelijke leeftijd van minimaal 18 jaar te zijn voor aankoop van alcoholische producten.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Nip&Neut zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 3. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Nip&Neut slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Nip&Neut hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Nip&Neut hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nip&Neut te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Nip&Neut niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Nip&Neut heeft het recht, de prijzen halfjaarlijks aan te passen
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Nip&Neut prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Nip&Neut op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen, dan is Nip&Neut gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Nip&Neut.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanner de klant niet tijdig betaald, mag Nip&Neut zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Nip&Neut op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nip&Neut, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nip&Neut te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Nip&Neut gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Nip&Neut roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Nip&Neut, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of-brengen van de producten komen voor de rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het product niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
 • De verzegeling nog intact is (sluiting buisjes)
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroeppingsrecht via info@nipneut.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Nip&Neut, nipneut.nl, kan worden bereikt.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Nip&Neut, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Nip&Neut kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Nip&Neut heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Nip&Neut.
 3. Nip&Neut is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Nip&Neut te verrekenen met een vordering op Nip&Neut.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Nip&Neut blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Nip&Neut op grond van wat voor met Nip&Neut gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Nip&Neut zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Nip&Neut een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Nip&Neut het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vind plaats aan personen van minimaal 18 jaar of ouder.
 2. Levering vind plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Levering van (online) bestelde producten vind plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Nip&Neut het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Nip&Neut kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Nip&Neut opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Nip&Neut door Nip&Neut schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Nip&Neut niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemeld kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorgen een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Nip&Neut niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Nip&Neut enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten of kwaliteitsverliezen, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product of nalatigheid van ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Ruilen vind plaats binnen 14 dagen na de aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking
 • Het product nog niet is gebruikt en de buisjes nog beschikken van een gesloten verzegeling
 1. Reeds geopende producten en gepersonaliseerde items kunnen niet worden geruild.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevent zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenst vorm en gewenste wijze beschikbaar aan Nip&Neut.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Nip&Neut de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nip&Neut redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loop de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Nip&Neut tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Nip&Neut geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dien een door Nip&Neut geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende deinst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Nip&Neut daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Nip&Neut uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Nip&Neut in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dien ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Nip&Neut.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Nip&Neut ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Nip&Neut een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij  op grond van die overeenkomst aan Nip&Neut verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Nip&Neut

 1. Nip&Neut is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien er voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Nip&Neut aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Nip&Neut is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Nip&Neut aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarom de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Nip&Neut is niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik, dan wel misbruik, van alcohol (van minderjarigen)

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Nip&Neut vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Nip&Neut toerekenbaar tekortschiet in de nakomingen van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Nip&Neut niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nip&Neut in verzuim is.
 3. Nip&Neut heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Nip&Neut kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Nip&Neut in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Nip&Neut kan worden toegerekend in een van de wil van Nip&Neut onafhankelijke situatie, waardoor de nakomingen van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheeld of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Nip&Neut kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch uit niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Nip&Neut 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nip&Neut er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Nip&Neut is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Nip&Neut is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nip&Neut zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Nip&Neut.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nip&Neut bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is in het arrondissement waar Nip&Neut is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 31 mei 2021

Winkelwagen
×

Wij zijn bereikbaar via WhatsApp!

×